Ogrodzieniec (zadanie dodatkowe)

LIKWIDACJA ZANIECZYSZCZEŃ WYKRYTYCH PODCZAS PRAC ROZBIÓRKOWYCH NA TERENIE PO ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PIMB "IZOLACJA W OGRODZIEŃCU"
Zadanie pn. „Likwidacja zanieczyszczeń wykrytych podczas prac rozbiórkowych na terenie po zlikwidowanym zakładzie PIMB „Izolacja w Ogrodzieńcu", którego celem było przywrócenie zanieczyszczonego terenu do stanu pozwalającego na jego dalsze użytkowanie, stanowiło zamówienie dodatkowe udzielone Wykonawcy w związku z realizacją zadania podstawowego - Kontraktu Nr GM.III.RU.3450-075/10 z dnia 31.10.2010 roku pn. „Likwidacja zagrożeń środowiskowych spowodowanych zaleganiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ogrodzieniec", które obejmowało usuwanie odpadów i rozbiórkę obiektów zlikwidowanego zakładu IZOLACJA w Ogrodzieńcu.

W trakcie realizacji ww. Kontraktu została wykryta dodatkowa ilość odpadów zawierających azbest oraz substancji ropopochodnych, które nie były przedmiotem dokonanej pierwotnej inwentaryzacji, a ich usunięcie i unieszkodliwienie było niezbędne do prowadzenia dalszych prac objętych zamówieniem podstawowym a przede wszystkim osiągnięcia efektu ekologicznego.

Zakres prac przewidywanych do wykonania obejmował:
1. Wydobycie i pakowanie odpadów:
a) wydobycie odpadów zawierających azbest (prace ręczne)
b) wydobycie gruntów zawierających substancje ropopochodne.
2. Unieszkodliwienie odpadów i innych materiałów izolacyjnych zawierających substancje niebezpieczne
o kodzie 17 06 03* - szlamów azbestowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
3. Oczyszczanie gruntu z substancji ropopochodnych (ex situ) o kodzie 17 05 03*
4. Wydobycie, pakowanie i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*.
5. Likwidacja zbiornika zawierającego substancje ropopochodne.
6. Prace pozostałe - drogi tymczasowe, kruszenie gruzu, praca separatora, rekultywacja terenu – niwelacja wykopów, usunięcie dodatkowych ilości zanieczyszczeń.
© 2017 vigspzoo.pl. All Rights Reserved. Created By TOPCA

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**