Odzysk odpadów niebezpiecznych

ODZYSK ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - ZAOLEJONYCH
Jednym z  elementów działalności naszej firmy jest odbiór i odzysk odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych filtrów olejowych, paliwowych, powietrznych oraz sorbentów i zaolejonych ubrań roboczych, jak również opakować zanieczyszczonych olejami o kodach:
-16 01 07* - Filtry olejowe
-16 01 21* - Filtry paliwowe
-16 01 22 - Filtry powietrzne (lub 15 02 03)
-15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
-15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
niebezpieczne1234.png
Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie oferuje możliwość profesjonalnego i prawidłowego zagospodarowania w/w odpadów poprzez pełny ich odzysk na bazie posiadanej technologii i najnowocześniejszej tego typu linii w kraju. Linia do odzysku zużytych filtrów olejowych, paliwowych i powietrznych spełnia wszelkie wymagania związane z przepisami dotyczącymi przerobu zużytych filtrów zawierających oleje i odpowiada najnowszym trendom związanym z daleko idącym odzyskiem pełnowartościowych surowców wtórnych.

Materiałem wejściowym są różnego rodzaju odpady zaolejone, a głównym założeniem technologicznym jest rozdzielenie wszystkich materiałów, z których są zbudowane, w celu ich dalszego wykorzystania. Wytwarzane w procesie odzysku złom stalowy, olej przepracowany oraz kord są wykorzystywane jako surowce do ponownego wykorzystania w przemyśle.

Na prowadzenie powyższej działalności Spółka posiada Decyzję nr 205/OS/2015 z dn. 5 luty 2015 wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych.
ODZYSK ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - GLEBA I ZIEMIA ZANIECZYSZCZONA SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI
Spółka posiada płytę remediacyjną do oczyszczania gleby i ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi,
ropopochodnymi o kodzie 17 05 03* oraz urobku z pogłębienia o kodzie 17 05 05*.

Na prowadzenie w/w działalności Spółka posiada Decyzję nr OŚR.6233.18.2017 z dn. 29 maja 2017 wydaną przez Starostę Myszkowskiego.
niebezpieczne1234.png
© 2017 vigspzoo.pl. All Rights Reserved. Created By TOPCA

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**