Przejdź do treści
 • 02 01 04 – Odpady tworzyw sztucznych (z wyÅ‚Ä…czeniem opakowaÅ„)
 • 02 03 82 – Odpady tytoniowe
 • 03 01 05 – Trociny, wióry, Å›cinki, drewno, pÅ‚yta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
 • 03 03 07 – Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
 • 03 03 08 – Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
 • 04 02 09 – Odpady materiałów zÅ‚ożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
 • 04 02 21 – Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
 • 04 02 22 – Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
 • 07 02 13 – Odpady tworzyw sztucznych
 • 07 02 80 – Odpady z przemysÅ‚u gumowego i produkcji gumy
 • 07 02 99 – Inne niewymienione odpady
 • 07 06 81 – Zwroty kosmetyków i próbek
 • 09 01 07 – BÅ‚ony i papier fotograficzny zawierajÄ…ce srebro lub zwiÄ…zki srebra
 • 09 01 08 – BÅ‚ony i papier fotograficzny niezawierajÄ…cy srebra
 • 12 01 05 – Odpady z wygÅ‚adzania i toczenia tworzyw sztucznych
 • 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 – Opakowania z drewna
 • 15 01 04 – Opakowania z metali
 • 15 01 05 – Opakowania wielomateriaÅ‚owe
 • 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 09 – Opakowania z tekstyliów
 • 15 02 03 – Sorbenty, materiaÅ‚y filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty,Å›cierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 • 16 01 19 – Tworzywa sztuczne
 • 16 01 22 – Inne niewymienione elementy
 • 16 01 99 – Inne niewymienione odpady
 • 16 03 04 – Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
 • 16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
 • 16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 • 17 02 01 – Drewno
 • 17 02 03 – Tworzywa sztuczne
 • 19 12 01 – Papier i tektura
 • 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma
 • 19 12 07 – Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
 • 19 12 08 – Tekstylia
 • 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne)
 • 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
 • 20 01 01 – Papier i tektura
 • 20 01 10 – Odzież
 • 20 01 11 – Tekstylia
 • 20 01 38 – Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39 – Tworzywa sztuczne
 • 20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 03 02 – Odpady z targowisk
 • 20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach