Przejdź do treści

Kalina Świętochłowice

KALINA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Spółka była Liderem Konsorcjum, które w dniu 3 lutego 2014 roku zawarło umowę na realizację zadania „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

W ramach zrealizowanych robót Spółka dokonała następujących prac:

  • wycinki drzew i krzewów
  • drenaży odcieków
  • instalacji rurociągu tłocznego
  • próbnego zabijania Larsenów
  • rozbiórki komory retencyjnej
  • likwidacji wypływów z kanalizacji do stawu od strony osiedla domków jednorodzinnych
  • unieszkodliwienia osadów dennych o kodzie 16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne – 8.885,65Mg
  • unieszkodliwienia zanieczyszczonej ziemi o kodzie 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) – 750,300 Mg 


Ze względu na błędy projektowe, niewłaściwy dobór technologii, skutkujący brakiem możliwości osiągnięcia efektu ekologicznego oraz brak zapłaty za wykonane roboty, Spółka w imieniu Konsorcjum w dniu 8 września 2014 roku odstąpiła od umowy z winy Gminy Świętochłowice.