Przejdź do treści

OGRODZIENIEC (ZADANIE DODATKOWE)

LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH SPOWODOWANYCH ZALEGANIEM ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC
PPUH VIG Sp. z o.o. było liderem konsorcjum firm, które zrealizowało likwidację zagrożeń związanych z odpadami zawierającymi azbest po zlikwidowanym zakładzie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej ”IZOLACJA” w Ogrodzieńcu. Obiekty zlikwidowanego zakładu były określane jako jedna z pięciu największych “bomb ekologicznych” na Śląsku.

Do zadań VIG należało usunięcie odpadów i rozbiórka obiektów oraz rekultywacja nielegalnego składowiska odpadów zawierających azbest.
Pozostałe firmy uczestniczące w konsorcjum to:
 
  • Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne
  • Met-Trans
  • Przedsiębiorstwo Przerobu Odpadów EKO-VIG
 
Projekt zakładał przywrócenie terenu zakładu pod ponowne zagospodarowanie. Pierwszy etap prac polegał na oczyszczeniu obiektów budowlanych i terenu zakładu z materiałów i odpadów zawierających azbest, których ilość wynosi około 2 440 m3. Odpady zostały wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych. Przez cały okres prac stan środowiska był na bieżąco monitorowany.

Drugi etap prac to rozbiórka 18 obiektów budowlanych PMIB IZOLACJA o łącznej kubaturze 64 178 m3 oraz 8 500 m2 dróg i placów, usunięcie powstałych odpadów oraz niwelacja terenu. Na przedmiotowym terenie znajdowały się hale i inne obiekty technologiczne (silosy, komin) po produkcji materiałów azbestowo – cementowych.

Zadaniem II inwestycji była rekultywacja nielegalnego składowiska odpadów zawierających azbest. Zakres prac obejmie przygotowanie powierzchni 5 733 m2 (wycinka drzew i krzewów), wykonanie 2,0 m warstwy przykrywającej odpady (z 125 560 m3 ziemi, w tym 5 200 m3 humusu), stabilizację zachodniej skarpy obiektu, rozplantowanie ziemi i zagęszczanie ciężkim sprzętem, rozrzucenie warstwy humusu o grubości 0,1 m oraz wysianie mieszanki traw wraz z nawożeniem.