Przejdź do treści

Trzebinia

Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini

Obiekt będący przedmiotem projektu pn. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini został zaliczony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do tzw. „bomb ekologicznych” – czyli obiektów i obszarów wyjątkowo zagrażających zarówno środowisku, jak i zdrowiu i życiu mieszkańców.

Nasza firma jako lider konsorcjum wraz z Partnerem firmą INVESTEKO S.A. z Katowic realizowała zadanie na rzecz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Główne niebezpieczeństwo stanowiły zalegające tam od lat związki chemiczne oraz toksyczne ciecze, które były pozostałością po produkcji tlenku glinu.
Objętość wszystkich niebezpiecznych odpadów nagromadzonych w zbiorniku szacowana była aż na 600 tys. metrów sześciennych.
 
Przedmiotem kontraktu podpisanego w dniu 11 kwietnia 2013 roku było zaprojektowanie, wdrożenie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka”, tj. głównie neutralizacja i bezpieczne usunięcie zalegającej toksycznej cieczy zagrażającej przede wszystkim środowisku oraz bezpośrednio mieszkańcom.
 
Pozostały zakres prac obejmował także:
  • opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych;
  • ujęcie i oczyszczenie cieczy zalegającej na dnie kamieniołomu;
  • wywóz i utylizacja osadów dennych oraz wywóz odpadów komunalnych;
  • udrożnienie i oczyszczenie sztolni;
  • wykonanie systemu odprowadzania wód;
  • ukształtowanie bryły składowiska wraz z ułożeniem warstwy izolacyjnej z użyciem bentomaty oraz wykonanie warstwy biologicznie czynnej;
  • wykonanie systemu monitoringu środowiska;
 
Dzięki wszystkim pracom, które przeprowadziło konsorcjum, teren po zakładach „Górka” zaczął spełniać standardy jakości ziemi wymagane przez Ministerstwo Środowiska. Całej przestrzeni zdegradowanej przemysłowo zostało ostatecznie przywrócone środowisko naturalne.
 
Główne pracy trwały od sierpnia 2014 roku, natomiast 7 października 2015 roku, konsorcjum Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „VIG” Sp. z o.o. oraz INVESTEKO S.A.  ostatecznie zakończyło rekultywację zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych w podkrakowskiej Trzebini wymaganymi odbiorami poszczególnych prac przez Instytucje Finansujące i Nadzorujące przedsięwzięcie.